ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի 042 մասնագիտական խորհրդի կազմը

Խորհրդի կազմը Գ.00.03 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

Գիտական աստիճան

Թվանիշ

1. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի (նախագահ)

2. Եպիսկոպոսյան Լևոն Միքայելի (տեղակալ)

3. Զախարյան Ռոքսանա Վլադիսլավի (գիտքարտուղար)

4. Դավթյան Տիգրան Կամոյի

5. Կարալյան Զավեն Ալեքսանդրի

6. Կարալովա Ելենա Միքայելի

7.Հովհաննիսյան Գալինա Գեորգիի

8. Նազարյան Կարեն Բաբկենի

9. Բաբայան Նելլի Սամվելի

10. Զաքարյան Հովակիմ Սարգսի

11. Մանուկյան Գայանե Փաշիկի

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. թեկնածու

կենս.գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս.գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. թեկնածու

կենս.գիտ. թեկնածու

կենս.գիտ. թեկնածու

Գ.00.03

Գ.00.15

Գ.00.03

Գ.00.03

Գ.00.03

Գ.00.03

Գ.00.15

Գ.00.04

Գ.00.15

Գ.00.03

Գ.00.03

Խորհրդի կազմը Գ.00.04 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

Գիտական աստիճան

Թվանիշ

1. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի (նախագահ)

2. Չաիլյան Սամվել Գրիգորի (տեղակալ)

3. Զախարյան Ռոքսանա Վլադիսլավի (գիտքարտուղար)

4. Աբրահամյան Սիլվա Սամսոնի

5. Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի

6. Մարդանյան Սոնա Սմբատի

7. Սիմոնյան Մաքսիմ Արշալույսի

8. Քնարյան Վարդուհի Հարությունի

9. Ալչուջյան Նինա Խաչատուրի

10. Անտոնյան Ալվարդ Ադիբեկի

11. Դանիելյան Քրիստինե Էդգարի

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. թեկնածու

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. դոկտոր

կենս. գիտ. թեկնածու

կենս. գիտ. թեկնածու

կենս.գիտ. թեկնածու

Գ.00.03

Գ.00.04

Գ.00.03

Գ.00.04

Գ.00.04, ԺԴ․00․10

Գ.00.04

Գ.00.04

Գ.00.04

Գ.00.04

Գ.00.04

Գ.00.04

Գ.00.03 – Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն (կենսաբանական գիտություններ):
Գ.00.04 – Կենսաքիմիա (կենսաբանական գիտություններ):

Կենսաքիմիայի 042 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2025 թ. փետրվարի 28-ը համաձայն ՀՀ ԲԿԳԿ նախագահի հրամանի:

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

Քննարկվող աշխատանքներ

Ատենախոս՝

Քրիստինե Էդգարի Դանիելյան

Ատենախոսության թեման`

«Նոր միացությունների կանխարգելիչ և բուժիչ ազդեցությունը փորձարարական ինսուլտի պայմաններում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Ս.Գ. Չաիլյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Հայցվող գիտական աստիճան, մասնագիտություն, թվանիշը`

կենս. գիտ. դոկտոր, Գ.00.04

Ատենախոսության փորձաքննության հանձնաժողովի անդամներ՝

կ.գ.դ. Ս.Ս. Մարդանյան, կ.գ.դ. Մ.Ա. Սիմոնյան,
կ.գ.դ., պրոֆ. Ջ.Ս. Սարգսյան

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

Առաջիկա պաշտպանություններ

2022թ. սեպտեմբերի 23-ին ժամը 14:00-ին կկայանա Ստեփան Աշոտի Ներսիսյանի «ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում» թեմայով ատենախոսության պաշտպանությունը` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար Գ.00.03 – « Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն» մասնագիտությամբ:

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ., պրոֆ., ՌԳԱ թղթ-անդամ Ա.Գ. Տոնեվիցկի

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`

կ.գ.դ. Կարեն Բաբկենի Նազարյան

կ.գ.դ., պրոֆ. Յուրի Լեւի Օռլով

Առաջատար կազմակերպություն՝

Հայ-Ռուսական համալսարան

Սույն աշխատանքի վերաբերյալ Ձեր կարծիքը կարող եք մուտքագրել`
կամ ուղարկել այն հետևյալ հասցեով՝

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

Արխիվ

Ատենախոս՝

Աննա Արթուրի Զաքոյան

Գիտական աստիճան՝

կենս. գիտ. թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Կատիոնային պորֆիրինների հետ ցերուլոպլազմինի և տրանսֆերինի կոմպլեքսների ստացումը ֆոտոդինամիկ թերապիայի համար»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Գ.Վ. Գյուլխանդանյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2022-07-22

Ատենախոս՝

Էրիկ Արմենի Արաբյան

Գիտական աստիճան՝

կենս. գիտ. թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Բուսական ծագման միացությունների հակավիրուսային ակտիվությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի դեմ in vitro»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Հ. Ս. Զաքարյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2022-07-22

Ատենախոս՝

Հայկ Հովսեփի Բաբիկյան

Գիտական աստիճան՝

կենս. գիտ. թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը in vivo և in vitro»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ., պրոֆ. Տ.Կ.Դավթյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2022-06-03

Ատենախոս՝

Գայանե Անդրանիկի Հովհաննիսյան

Գիտական աստիճան՝

կենս. գիտ. թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Ֆ.Պ. Սարուխանյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2022-05-25

Ատենախոս՝

Հարություն Կարապետի Սահակյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Տուբուլինի հետ կոլխիցինի և դրա անալոգների փոխազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմները»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Կ. Բ. Նազարյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2021-08-02

Ատենախոս՝

Մարիյա Ալիկի Անտոնոսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Վերջին սառցապատման ժամանակ Փոքր Կովկասը որպես ռեֆուգիալ գոտի վարկածի մոլեկուլային հիմունքները»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ. Եպիսկոպոսյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2021-08-02

Ատենախոս՝

Նարինե Խաչիկի Խաչատրյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նյարդաակտիվ ամինաթթուների քանակական փոփոխությունները նորմայում ու փորձարարական շաքարախտի դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ռ.Գ. Քամալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2021-04-20

Ատենախոս՝

Մարիամ Սամվելի Պետրոսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման`

«Կրեատինի ռադիոպաշտպանիչ ազդեցությունը բջջի էներգետիկ փոխանակության և կորիզի մորֆոֆունկցիոնալ կարգավիճակի վրա»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կենս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լ.Ս.Ներսեսովա

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2020-12-21

Ատենախոս՝

Վարդուհի Հարությունի Քնարյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Ատենախոսության թեման`

«Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2020-10-09

Ատենախոս՝

Սոֆի Արմանի Աճեմյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս.Բոյաջյան, կենս. գիտ. թեկնածու Ռ.Վ.Զախարյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2019-12-27

Ատենախոս՝

Մարգարիտա Ռոբերտի Հովհաննիսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Ն.Խ.Ալչուջյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2019-12-18

Ատենախոս՝

Արսեն Արտաշեսի Առաքելյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Կենսաինֆորմատիկական մոտեցումների մշակում մարդու քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Հ. Ասլանյան ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2019-12-12

Ատենախոս՝

Դիանա Գագիկի Ավետյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Սինապտիկ պլաստիկության և ապոպտոզի կարգավորիչների ֆունկցիոնալ կարգավիճակը հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան, կ.գ.թ. Գ.Մ. Մկրտչյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2019-06-22

Ատենախոս՝

Սոնա Ազատի Բուլոյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Դերմաֆեն քսուքի և նրբաքսուքի ազդեցությունը հյուսվածքների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի և վերականգնող ակտիվության վրա ջերմային այրվածքների դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կենս.գիտ.թեկնածու, Հ.Վ.Գասպարյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2017-09-11

Ատենախոս՝

Ռոզա Արտաշեսի Իզմաիլյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Վակցինա վիրուսի բջիջ ներթափանցման ուղիների ուսումնասիրությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կենս.գիտ.թեկնածու, պրոֆ. Վ. Չանգ

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2017-07-03

Ատենախոս՝

Հայկ Միխայիլի Միքայեյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր՝ ըստ Սեկտչարդի կոորդինատների»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կենս.գիտ.դոկտոր, պրոֆ. Գ.Ա.Գևորգյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2017-07-01

Ատենախոս՝

Աստղիկ Վարդանի Հակոբյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Խոզերի արյան մակարդման համակարգի ախտաբանությունը սուր աֆրիկական ժանտախտի վարակի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կենս.գիտ.դոկտոր Զ.Ա.Կարալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2017-07-01

Ատենախոս՝

Սոնա Մկրտիչի Ֆեսչյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Ադրենալինով հարուցված հյուսվածքների բջիջների օքսիդատիվ վնասման մեխանիզմները և պաշտպանիչ գործոնները էքսպերիմենտում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Ա. Սիմոնյան  

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-07-01

Ատենախոս՝

Անի Սմբատի Ստեփանյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Կոմպլեմենտի համակարգի և սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գենետիկական պոլիմորֆիզմները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Գ.Վ. Ցականովա  

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-07-01

Ատենախոս՝

Մխիթար Սամվելի Մկրտչյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

« Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.թ. Ժ.Ա. Կծոյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-06-10

Ատենախոս՝

Դավիթ Աշոտի Սարոյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

« Միելոպոեզի խանգարումները խոզերի սուր աֆրիկյան ժանտախտի զարգացման դինամիկայում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-06-10

Ատենախոս՝

Աննա Գրիգորի Գյուլխանդանյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Պորֆիրինների ֆոտոֆիզիկական հատկությունները և դրանց բժշկակենսաբանական ակտիվությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ. Գ.Վ.Գյուլխանդանյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-04-29

Ատենախոս՝

Ալլա Էդիկի Միսակյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Արտաոսկրածուծային էրիթրոպոեզի ախտաբանական գործընթացների հետազոտությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Ե.Մ.Կարալովա

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-04-15

Ատենախոս՝

Լուսինե Նորայրի Սիմոնյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Իմունային համակարգի ախտաբանությունը խոզերի աֆրիկյան սուր ժանտախտի դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2016-04-05

Ատենախոս՝

Նարեկ Հրաչյայի Ներսիսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Էրիթրոպոեզի խանգարումները սուր աֆրիկական ժանտախտի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2015-04-18

Ատենախոս՝

Անահիտ Արմենի Հակոբջանյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Կարգավորիչ սպիտակուցների գեների էքսպրսիան և օքսիդային գործընթացները ծերացման և ուղեղի իշեմիկ կաթվածի դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ. Լ.Մ. Հովսեփյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-12-25

Ատենախոս՝

Նաիրա Էմիլի Հակոբյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Նորույթի ազատ ընտրության» պայմաններում կենդանիների վարքագծի անհատական-տիպաբանական առանձնահատկությունների հետազոտությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ. Գ.Թ. Սարգիսով

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

Ամսաթիվ՝

2014-12-25

Ատենախոս՝

Հերմինե Տիգրանի Աբրահամյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական փոփոխությունները և դրանց շտկումը ոչ դեղորայքային միջոցներովուսումնական ծանրաբեռնվածությանպայմաններում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Մ. Մինասյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԵՊՀ

Ամսաթիվ՝

2014-12-25

Ատենախոս՝

Սիրինե Արմենի Շողերյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը ինֆորմացիոն ծանրաբեռնվածության և երաժշական տարբեր ժանրերի ներգործության պայմաններում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ. Է.Ա. Ավետիսյան

Կազմակերպություն՝

Խ.Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-12-25

Ատենախոս՝

Աննա Աշոտի Դարբինյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Գյուրզայի թույնի դեմ տաուրինի հակատոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ոսկանյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-12-25

Ատենախոս՝

Գայանե Մամիկոնի Գալոյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Պ.Ա.Ղազարյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԵՊՀ

Ամսաթիվ՝

2014-12-10

Ատենախոս՝

Մարատ Լյովայի Ջհանգիրյան

Գիտական աստիճան՝

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերում սովորող կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան

Կազմակերպություն՝

Արցախի պետական համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-10-29

Ատենախոս՝

Մարատ Լյովայի Ջհանգիրյան

Գիտական աստիճան՝

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերում սովորող կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան

Կազմակերպություն՝

Արցախի պետական համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-10-29

Ատենախոս՝

Սիրանուշ Ռաֆայելի Աղաջանյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Բարձրադիր գոտու պայմաններում վեգետատիվ որոշ գործառույթների կարգավորումը վերահսկվող շնչառության և հակաօքսիդանտների կիրառմամբ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., դոցենտ Ս.Վ. Ամիրյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԵՊՀ

Ամսաթիվ՝

2014-09-26

Ատենախոս՝

Էհսան Մահմուդ Նասր

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Persian sturgeon-ի աճի հորմոնի գենի կլոնավորումը, էքսպրեսիան E. coli-ում, մաքրումը և փորձարկումը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Գ. Հովհաննիսյան

Կազմակերպություն՝

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-08-11

Ատենախոս՝

Լուիզա Աշոտի Երանոսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Նեյրոպեպտիդ PRP-1-ի դերը ածխաջրաֆոսֆորային փոխանակության ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման գործում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ. Լ.Պ. Տեր-Թադևոսյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-08-11

Ատենախոս՝

Կարինե Ավետիսի Ավետիսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Շարժողական խանգարումների ողնուղեղային նեյրոնային մեխանիզմները պարաթիրեոիդ անբավարարության դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

ՀՀ գիտութ. վաստակ. գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Ն.Խուդավերդյան

Կազմակերպություն՝

Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-07-08

Ատենախոս՝

Կարինե Ավետիսի Ավետիսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Շարժողական խանգարումների ողնուղեղային նեյրոնային մեխանիզմները պարաթիրեոիդ անբավարարության դեպքում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

ՀՀ գիտութ. վաստակ. գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Ն.Խուդավերդյան

Կազմակերպություն՝

Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Ամսաթիվ՝

2014-07-08

Ատենախոս՝

Լիլիյա Համլետի Թադևոսյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Նյութափոխանակության խանգարման որոշ առանձնահատկությունները ցիկլոֆոսֆամիդով հարուցված ագրանուլոցիտոզի ժամանակ»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Ա. Սիմոնյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-07-08

Ատենախոս՝

Մահնեսա Քարիմիթալեղանի

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Պատերազմում հայրեր կորցրած անձանց հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերի վարքագծային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-05-07

Ատենախոս՝

Մահինթաջ Գոհարգանի

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Շաքարային դիաբետի առաջին և երկրորդ տիպի հիվանդների հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական վիճակի ուսումնասիրությունը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.թ. Ն.Է. Թադևոսյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-04-28

Ատենախոս՝

Լիլիյա Ռաֆայելի Գևորգյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09

Ատենախոսության թեման`

«Նստանյարդի կրաշի ժամանակ Նուկլեո ՑՄՖ-ի (Nucleo CMP) և ուրցի (Thyme) արդյունավետության գնահատումը»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ. Վ.Ա. Չավուշյան-Պապյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-04-28

Ատենախոս՝

Լուսինե Համլետի Մելքոնյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04

Ատենախոսության թեման`

«Իմունխթանիչ և իմունոարգելակիչ նյութերի ազդեցության մոլեկուլային կենսաբանական մեխանիզմները առնետների հյուսվածքների ցիտոքրոմ b558-երի իզոձևերի վրա»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա. Սիմոնյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-04-25

Ատենախոս՝

Նանե Վաչեի Բայրամյան

Գիտական աստիճան՝

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03

Ատենախոսության թեման`

«Paramecium caudatum ինֆուզորիաների դերը պիկոռնովիրուսների էկոլոգիայում»

Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝

Կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան

Կազմակերպություն՝

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Ամսաթիվ՝

2014-04-25

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

ԿԱՐԾԻՔԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ